نایب نیاب آهنگ خالد خلوت به نام "خلوت" را می سراید

جشنواره نهم ستاره افغان - ۹ بهترین