نایب نایاب د فرهاد دریا "گل سوری" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، څلور غوره کسان