نایب نایاب آهنگ"گل سوری" از فرهاد دریا را اجرا میکند

فصل نهم ستاره افغان، چهار بهترین