نایب نایاب "روی یار خال داره" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی - ۵ غوره کسان