نایب نایاب آهنگ "روی یار خال داره" را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان - ۵ بهترین