نجیب جویا د احمد ظاهر "همش درد و همش غم" سندره زمزمه کړه.

د افغان ستوري نهم څپرکۍ، لومړنې آنلاین آزمایښتونه