نجیب جویا آهنگی "همش درد و همش غم" از احمد ظاهر را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی آنلاین