نذیر حیدري "از هرات آمدم" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۷ غوره کسان