نذیر حیدری آهنگ "از هرات آمدم" را سرود

جشنواره نهم ستاره افغان، ۷ بهترین