نذیر حیدري د ګل زمان "مینه" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، د خوش شانس پړاو