نذیر حیدری آهنگ "مینه" گل زمان را سرود

فصل نهم ستاره افغان، مرحله خوش شانس