نذیر حیدری د طاهر شباب "غم دارم" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۲۵ غوره کسان