نذیر حیدری آهنگ "غم دارم" طاهر شباب را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، ۲۵ بهترین