نذیر حیدری د عقربه سندره زمزمه کوي

د افغان ستورې نهم څپرکی - د هرات د ښار لومړنې آزمایښتونه