نذیر حیدری آهنگ "عقربه" را می سراید

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی هرات