هارون انوري د نصرت پارسا "نازنین" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، د خوش شانس پړاو