هارون انوري د نصرت پارسا "نازنین" سندره زمزمه کړه

فصل نهم ستاره افغان، مرحله خوش شانس