هارون پوپلزي د جلیل ځلاند "ساقی" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، د خوش شانس پړاو