هارون پوپلزی آهنگ "ساقی" جلیل زلاند را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، مرحله خوش شانس