هارون پوپلزي د فیاض حمید "ساقی" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۲۵ غوره کسان