هارون پوپلزی آهنگ "ساقی" فیاض حمید را سرود

فصل نهم ستاره افغان، ۲۵ بهترین