هارون پوپلزي سندره " ساقی" زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۱ غوره کسان