هارون پوپلزی آهنگ "ساقی" را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، ۱۱ بهترین