کریم نظری "حس میکنم تورا" سندره زمزه کړه

د افغان ستورې نهم څپرکی، د جلال آباد او کندهار لومړنې آزمایښتونه