کریم نظری آهنگی " حس میکنم تورا" را زمزمه کرد

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی جلال آباد و قندهار