ګوردیب سنګ د لتا منګیشکر "چوړی دی ساری دنیا" سندره زمزمه کړه

د افغان ستورې نهم څپرکی، د جلال آباد او کندهار لومړنې آزمایښتونه