گوردیب سینگ آهنگی " چوری دی ساری دنیا" از لتا منگیشکر را زمزمه کرد

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی جلال آباد و قندهار