یما صدیق د فرهاد دریا " به کابل جان سلام" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکۍ، لومړنې آنلاین آزمایښتونه