یما صدیق آهنگی " به کابل جان سلام" از فرهاد دریا را خواند

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی آنلاین