آناهیتا الفت آهنگ "درخت فروردی" احمد ظاهر را زمزمه کرد

جشنواره نهم ستاره افغان، ۷ بهترین