سهراب ایلیار آهنگ ازبکی را می خواند

جشنواره نهم ستاره افغان - ۸ بهترین