نذیر حیدری آهنگ بشیر وفا به نام "زلیخا" را اجرا می کند

جشنواره نهم ستاره افغان - ۸ بهترین