د افغان ستورۍ – شپږمه برخه - ۱۶۰ غوره کسان

د افغان ستوری نهمه جشنواره شپږمه برخه، ۱۶۰ غوره کسان د ۱۳۹۲ کال د لندی په ۱۵مه