د افغان ستورې د نهمې جشنواره لومړې برخه، د مزار شریف لومړنې آزمایښتونه

د افغان ستورې د نهمې جشنواره لومړې برخه، د مزار شریف لومړنې آزمایښتونه د ۱۳۹۲ کال د لړم په ۱۷مه
 

برخو نندارتون

Pages